Dairy

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein

De zuivelsector bevindt zich momenteel in een ongekend dynamische tijd. De wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten neemt in rap tempo toe, terwijl de internationale zuivelmarkt steeds opener, internationaler en concurrerender wordt. In Europa is het melkquotum verdwenen wat Nederlandse zuivelbedrijven meer mogelijkheden geeft om vanuit de historisch sterke positie extra te profiteren van de nieuwe ontwikkelingen in de markt. Daar is echter wel een ondernemende, marktgerichte en efficiënte sector voor nodig omdat de concurrentie niet alleen op kwaliteit maar ook op prijs zal plaatsvinden. Een hele belangrijke factor en randvoorwaarde waarbinnen deze groei moet plaatsvinden is in West Europa en zeker Nederland de duurzame ontwikkeling. Internationaal concurrerende melkveehouderij vraagt geavanceerde en voor Nederlandse begrippen grootschalige melkveehouderij en een maatschappij die de sector hiervoor de ruimte wil geven. De hiervoor noodzakelijke maatschappelijke acceptatie, inclusief voor de te gebruiken technologische ondersteuning, hangt met name af van het aantoonbaar en zichtbaar duurzaam opereren. Binnen het Educatieprogramma van Dairy Campus richten we ons t.a.v. deze dominante ontwikkelingen in de zuivelketen vanuit een ketenperspectief op het melkveehouderij/boerderij deel hierin. Vanuit bovenstaande ontwikkeling zijn twee speerpunten geformuleerd welke het kader vormen voor de invulling van in totaal drie lectoraten. Deze twee speerpunten zijn: Licence to Compete’ voor een (Inter)nationale keten- en marktgerichte (grootschalige/professionele) melkveehouderij en ‘Licence to Produce’ voor een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij (in de Nederlandse context).

 

Binnen het lectoraat melkveehouderij werken we aan de volgende drie onderzoekslijnen:

 

De lector Duurzame Melkveehouderij richt zich op de noodzaak tot verduurzaming en maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij waarbij de praktische vormgeving van de afspraken in de ‘Duurzame Zuivelketen’ staan: Hoe kunnen we in een internationaal concurrerende markt komen tot rendabele en duurzame melkveehouderij, die tevens maatschappelijk geaccepteerd wordt?

 

De lector Herd Management en Smart Dairy Farming richt zich op ‘Het verbeteren van veemanagement, door gebruik te maken van moderne technieken, de juiste prestatie indicatoren en beslissingsondersteunende managementsystemen’. Hierbij dienen betere rendementen behaald te worden, zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid, diergezondheidszorg en dierenwelzijn.

 

De lector Rendabele Melkveehouderij richt zich op de strategische ondernemerschapskant van melkveehouderij: Hoe kunnen we door een goed bedrijfsmanagement binnen de bestaande beperkingen (dure grond en arbeid, milieudruk, landschappelijke inpassing, et cetera) toch voldoende rendement blijven behalen in een open markt met internationale concurrentie?

De associate lector Land richt zich op duurzame ketenontwikkeling. Thema’s zijn: governance (aansturing, vertrouwen, beslissingen) in de zuivelketen; waardevermeerdering en verdeling in de keten; ontwikkelen van kwaliteitscontrole in de keten. De uitvoering van ketenonderzoek zal in VHL-focuslanden via living labs plaatsvinden en heeft een internationaal karakter.

Lectoren