Academische Basisschool

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Domstad

Het lectoraat ontwikkelt kennis over de academische basisschool en meer specifiek de innovatie van de didactiek van het werkplekleren binnen de academische basisschool. Een academische basisschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie verbindt met praktijkonderzoek, de scholing en het opleiden op de werkplek van (nieuw) personeel. Zij vormen voor het onderwijsveld zo centra voor onderwijsinnovatie en strategische personeelsontwikkeling.

Net als academische ziekenhuizen in de gezondheidszorg zijn academische basisscholen in de branche primair onderwijs belangrijke kennisknooppunten. In academische basisscholen krijgt de samenwerking tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten en andere kenniscentra structureel vorm door een gezamenlijk commitment aan werkplekleren, schoolontwikkeling en praktijkonderzoek.

Werkplekleren:
In de academische basisschool is het leren op de werkplek van teamleden en studenten een centrale doelstelling. Kritische beroepssituaties in de school vormen hierbij de brug tussen de praktijk en de wettelijke bekwaamheidseisen.

Schoolontwikkeling:
Academische basisscholen stellen de ontwikkeling van kinderen centraal. Van schoolontwikkeling is sprake wanneer een schoolteam actie onderneemt om processen te verbeteren of te vernieuwen. In de meeste gevallen gaat dit gepaard met het opfrissen van bestaande of het verwerven van nieuwe bekwaamheden. Bekwaamheden die teamleden en studenten vervolgens voor een belangrijk deel op de werkplek verwerven.

Praktijkonderzoek:
In de academische basisschool neemt onderzoek een belangrijke plaats in. Allereerst gaat het om het leren verrichten van kwalitatief onderzoek door leerkrachten (in opleiding). Daarnaast voeren leerkrachten onder leiding van een deskundige daadwerkelijk onderzoek uit. Onderzoek dat de actuele schoolontwikkeling een stap verder brengt.

Het lectoraat spitst zich, wat het bevorderen van werkplekleren, schoolontwikkeling en praktijkonderzoek betreft, toe op de strategische agenda van schoolbesturen in Utrecht en Amersfoort. In deze agenda ligt het accent op het vergroten van onderwijskansen en het implementeren van vormen van nieuw leren.
Het lectoraat sluit zo aan op wijzigende omstandigheden in de onderwijsarbeids- en kennismarkt, waarin sprake is van een steeds duidelijkere articulatie van de vraag om kennis en bekwaamheden door professionals in scholen en bij schoolbesturen.

Academische basisscholen kunnen zo knelpunten in de bestaande kennisinfrastructuur – zoals de kloof opleiding|basisschoolpraktijk, de kloof basisschoolpraktijk|wetenschappelijke theorievorming en de kloof opleiding|wetenschappelijke theorievorming – helpen oplossen.

Netwerk
Het lectoraat is verbonden aan Hogeschool Domstad in Utrecht. Het lectoraat werkt structureel samen met de Katholieke Scholenstichting Utrecht en de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. en de daarom ressorterende academische basisscholen Hof ter Weide en Ariënsschool in Utrecht en De Tafelronde en De Kubus in Amersfoort. Het lectoraat werkt structureel samen met KPC Groep in ‘s-Hertogenbosch. De lector participeert in het stakeholders-netwerk van de programmadirectie personeelsbeleid van het ministerie van OCW.

Lectoren