Acute en intensieve traumazorg

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Patiënten bij wie een ernstige ziekte of aandoening zich acuut presenteert of patiënten die door een al langer bestaande ziekte in een acuut of instabiel stadium belanden krijgen acute intensieve zorg. Zonder adequate behandeling en zorg kan bij patiënten blijvende gezondheidsschade, beperkt functioneren of overlijden het gevolg zijn. Het wetenschappelijk onderzoek naar verpleegkundige zorg op dit terrein is nog weinig ontwikkeld. In de acute fase is de aandacht vaak primair gericht op medische zorg. De verpleegkundige zorg is echter ook essentieel voor de kans op herstel en functioneren van patiënten.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg levert een bijdrage aan een wetenschappelijk fundament voor de verpleegkundige zorg op dit terrein. Deze bijdrage is relevant in het licht van het huidige personeelstekort bij ziekenhuisafdelingen die acute intensieve zorg verlenen. Voor de opvang van dit tekort is het van belang de differentiatie ‘intensieve zorg’ meer aandacht te geven in de HBO-Verpleegkunde en relevante vervolgopleidingen. Het domein van het lectoraat is de traumazorg zorg met een spoedeisend karakter voor slachtoffers met acuut somatisch letsel, verleend door ambulancezorg, traumacentra, ziekenhuizen en revalidatiezorg.

Het lectoraat richt zich op onderzoek ter verbetering van uitkomsten van kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. De uitkomsten kunnen betrekking hebben op de aspecten van de professionele beroepsuitoefening: technisch handelen, attitude en bejegening, en organisatie of coördinatie van zorg. Binnen die onderzoeksrichting koos het lectoraat voor een paar grote onderzoekslijnen, namelijk het voorkomen van onnodige pijn en angst, het voorkomen van complicaties zoals infecties en decubitus, en de behoeften aan ondersteuning van patiënten en hun naasten. Definitieve keuzes voor onderzoek zijn gemaakt in overleg met de afdelingen die acute intensieve zorg leveren aan traumapatiënten. Hierbij zijn ziekenhuizen zowel binnen als buiten de regio Nijmegen nauw betrokken.

Netwerk
Het lectoraat Acute Intensieve Zorg werkt samen met ziekenhuizen zowel in de regio alsook daarbuiten, afhankelijk van het soort onderzoek. Daarnaast is het lectoraat lid van de beroepsverenigingen voor ambulanceverpleegkundigen, spoedeisende hulp verpleegkundigen en intensive care verpleegkundigen. Ook wordt samengewerkt met de Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV), en met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV). Ten slotte is er zeer nauwe samenwerking met de hoogleraar en vakgroep Verplegingswetenschap van het UMC St. Radboud te Nijmegen.

Lectoren