Algemene Pedagogiek

lectoraat bewerken Hogeschool: Fontys Hogescholen

Van oudsher kende de pedagogiek haar toespitsing op specifieke terreinen zoals de onderwijskunde, sociale pedagogiek en orthopedagogiek. De afgelopen jaren bleek haar ontwikkeling zich met name voor te doen op het terrein van het zich in principe normaal ontwikkelende kind en het jongere kind.
Er is een toenemende gebiedsuitbreiding van het pedagogische veld. Dit verschijnsel, ‘pedagogisering’ van de samenleving, is een ontwikkeling die enkele decennia geleden is ingezet en zich nog steeds verder uitbreidt. De belangstelling voor het jonge kind van 0 tot 4 jaar is daar een opvallende voorbeeld van. Het inzicht dat de eerste periode van een kinderleven van essentieel belang is en verder gaat dan verzorging en dressuur leidde tot een omslag in het denken rond professioneel handelen in de kinderopvang.

Voorts wordt in toenemende mate het belang van ‘verantwoorde’ opvoeding benadrukt. Veronderstelling is dat een goede opvoeding (maatschappelijke) problemen op latere leeftijd kan voorkomen. De druk op zowel natuurlijke als professionele opvoeders wordt steeds groter: een niet geslaagde opvoeding uit zich in problemen bij het kind. Dat leidt er toe dat opvoeders zich in toenemende mate zijn gaan afvragen of zij het wel goed doen.

De verdere ‘multiculturalisering’ werpt nieuwe pedagogische vragen op. Kinderen opvoeden in een multiculturele samenleving betekent hen op een respectvolle manier leren omgaan met culturele verschillen, zonder te vervallen in etnocentrisme dan wel cultureel relativisme. Dat vraagt andere pedagogische kaders. De pedagogiek zal deze moeten bieden.

De hoofdlijnen van het onderzoeksprogramma van het lectoraat zijn onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van nieuwe pedagogische arrangementen, onderzoek naar de veranderende attitude van pedagogische profesionals en onderzoek naar effecten van preventieprogramma’s en opvoedingsondersteuning.
De kenniskring Algemene Pedagogiek rondde kwalitatief onderzoek af in opdracht van de Stichting Lezen naar het voorlezen voor de allerkleinsten in kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarnaast deed zij onderzoek voor het Fontys Opvoedkundig Hulp- en Adviesbureau naar de effectiviteit van sociale vaardigheidstrainingen voor basisschool-kinderen. Het internationale onderzoek – in samenwerking met zusterinstellingen in Denemarken en Vlaanderen – naar de pedagogische taakverdeling tussen ouders en kindercentra is in volle gang.

Netwerk
Lector en kenniskring zijn betrokken in de landelijke lectorenverbanden Hoger Pedagogisch Onderwijs (HPO), Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) en Identiteit.

Lectoren