Leiderschap in het Onderwijs

lectoraat bewerken Hogeschool: Marnix Academie

Penta Nova is een nieuw gevormd samenwerkingsverband van vijf hogescholen (InHolland, HS Marnix Academie, Driestar Educatief, Christelijke HS Ede en de Gereformeerde HS Zwolle) ten behoeve van hun leiderschapsopleidingen. Haar standplaats wordt Utrecht. Daarnaast blijft zij voor twee dagen als UD werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde.

Het belang van leiderschap in het onderwijs is internationaal sterk toegenomen doordat scholen meer beleidsruimte hebben gekregen, meer eigen keuzes moeten maken en meer verantwoording af moeten leggen over behaalde resultaten. Schoolleiders krijgen meer verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit van hun school. Bovendien ontstaat binnen scholen steeds meer behoefte aan onderzoeksgegevens die aangeven ‘wat werkt en wat niet werkt’. De vraag naar ‘evidence-based’ werken neemt toe. Dit vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Verdere professionalisering van schoolleiders is dan ook essentieel voor het goed functioneren van scholen in de toekomst.

Een kenniscentrum zoals Penta Nova kan een belangrijke rol spelen in de professionalisering van schoolleiders. Het lectoraat moet daaraan een impuls geven. De opdracht van de lector is daarom het verrichten, stimuleren en bevorderen van onderzoek naar de ontwikkeling van onderzoeksmatig leiderschap in scholen door middel van het leidinggeven aan een kenniskring bestaande uit onderzoekers en professionals vanuit Penta Nova. Er wordt naar gestreefd schoolleiders bij de kenniskring te betrekken die onderzoeksvragen aandragen vanuit hun praktijk. Daarnaast is de opdracht het ontwikkelen van een master in Educational Leadership ten behoeve van schoolleiders PO, VO en BVE en het leveren van een bijdrage aan de bestaande opleidingen binnen Penta Nova. Ook zal de lector de samenwerkende hogescholen adviseren over hoe onderzoeksresultaten hun doorwerking kunnen krijgen in de curricula en in de organisatie en cultuur van de betrokken hogescholen. Tot slot wordt vanuit het lectoraat een Kenniscentrum voor leiderschap in het onderwijs opgericht en worden netwerken van schoolleiders en onderzoekers opgezet.

Lectoren