Monumentenzorg in de Praktijk

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Utrecht

Het lectoraat Monumentenzorg in de Praktijk is een initiatief van de Hogeschool Utrecht, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten een vertegenwoordiging van het beroepenveld, waaronder de restauratieaannemerij. Het voornaamste doel is de organisatie van behoorlijk onderwijs voor de restauratiewereld, omdat door de initiatiefnemers op dat gebied een ernstige verschraling werd geconstateerd. Accenten zijn gelegd op het vormgeven van het bacheloronderwijs en de posthbo-opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg, die door de initiatiefnemers werd en wordt gezien als een belangrijk element van het lectoraat. Tevens is er een strategische positionering van de Utrechtse leerstoel gekomen in relatie tot reeds bestaande universitaire ‘monumentenleerstoelen’ aan de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Wageningen, Universiteit Maastricht en Technische Universiteit Delft.

De Hogeschol Utrecht heeft door het bereiken van deze doelstellingen een stevige positie veroverd in de wereld van het restauratieonderwijs met veruit het grootste aantal studenten in vergelijking met andere opleidingen. Het lectoraat wordt ook buiten de directe kring van het gebouwde erfgoed gewaardeerd, zoals blijkt uit een verzoek van de Nederlandse Tuinenstichting en een verzoek van een samenwerkingsverband van SDU en Bouwforum, om voor het vakgebied relevante opleidingen te organiseren, en die vanaf 2004 worden gerealiseerd.

Veelbelovende ontwikkelingen is de samenvoeging van de Rijksdiensten RDMZ en ROB tot de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) omdat dit een specifieke kennisbehoefte èn tevens aanbod genereert waarin de HU via het lectoraat een bijzondere positie kan vervullen. Een andere ontwikkeling is het aanschuiven van de lectorstoel bij het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO) waardoor de activiteiten in het bredere perspectief van de bouwwereld zijn geplaatst. Gewerkt wordt aan een blijvende professionalisering van de bachelor en post-hbo-opleiding, aan uitbreiding van het onderwijs richting ‘cultuurlandschap’ met als uitgangspunten Belvedere en Archeologie met mogelijk separate opleidingstrajecten. Tevens wordt gewerkt aan aansluiting van relevante bacheloropleidingen bij de HU en andere hogescholen bij de vervolgopleiding aan de HU (post-hbo /Master) en aansluiting van de vervolgopleiding (post-HBO/Master) bij het universitair onderwijs de landelijke ‘monumenten-leerstoelen’). Gekozen is voor een duidelijk profiel van het onderzoeksprogramma, van vraaggestuurd naar doelgericht, met als focus ‘herbestemming en hergebruik in de gebouwde omgeving’. Op het gebied van kenniscirculatie zijn er uitvoerige contacten &nbspmet de RACM en andere relevante partijen (gemeenten, beheerinstellingen) zodat de HU gepositioneerd wordt als een centraal opleidingscentrum inzake de instandhouding van monumentaal erfgoed.

Lectoren