Nieuwe Energie

lectoraat bewerken Hogeschool: Zuyd Hogeschool

Het lectoraat Nieuwe Energie is in 2007 van start gegaan. Het lectoraat zet in op strategische productontwikkeling voor de regio, in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven wordt toegepast onderzoek verricht en worden de benodigde ‘nieuwe energie’ producten ontwikkeld. Studenten participeren in deze ontwikkelingen en worden opgeleid voor de (toekomstige) nieuwe arbeidsmarkt.
Het lectoraat legt in zijn (onderzoeks-)activiteiten de nadruk op projecten op de volgende gebieden:
* Nieuwe energie in de gebouwde omgeving
* Zonne-energie
* Future Power Systems
* Energiemanagement

De belangrijkste speerpunten van het lectoraat (nieuwe energie in de gebouwde omgeving en zonne-energie) lijken behoorlijk robuust. De gehele zonne-energie keten heeft zich langzamerhand gevestigd in de regio. En in de gebouwde omgeving ligt het grootste potentieel voor de toepassing van nieuwe energie in deze regio. De thema’s die zijn gekozen hebben raakvlakken met de faculteiten Bouw, Life Sciences, Techniek, People en Business Management en Financieel Management.
Door deze samenwerking kan het onderzoek meer kritische massa krijgen.
De strategie voor de komende jaren is te komen tot grotere samenwerkingsverbanden rondom de inhoudelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomst binnen Energy Hills, de open innovatie campus op het Chemelot terrein, en de wijk van morgen. Deze samenwerking biedt een platform voor samenwerking met het MKB. Voor de huidige projecten is veel interesse van het MKB. Dit is een van de kerndoelen van het lectoraat.

Netwerk
Als internationaal expert op het gebied van zonne-energie en de energietransitie heeft Jacques Kimman zitting in een aantal (inter)nationale adviesorganen op dit gebied. Vanuit zijn universitaire achtergrond en carrière bij wetenschappelijke instellingen (FOM-Instituut voor Atoom & Molecuulfysica) en bedrijven (IBM, Océ, Novem en SenterNovem) heeft Kimman als lector een groot netwerk binnen de (inter)nationale wetenschappelijke en beleidswereld. Daarnaast zijn lector en de leden van de Kenniskring betrokken bij diverse regionale initiatieven en overlegstructuren die tot doel hebben de Nieuwe Energie in de regio verder vorm te geven. De Kenniskring heeft een omvangrijk netwerk opgebouwd om bij te dragen aan de transitie naar een Duurzame Energievoorziening in de regio. Hieronder valt de deelname aan Energy Hills, de afstemming met de Provincie over het Energie-rapport en de Versnellingsagenda, het ontwikkelen van nieuwe materialen met energietoepassingen in samenwerking met Chemelot en de diverse analyses bij diverse gemeenten om hun bijdragen aan de transitie te benoemen.
De Lector is lid van het adviescollege van de vereniging Energy Hills. Dit is een veelbelovend samenwerkingsverband van Euregionale bedrijven en kennisinstellingen in Duitsland en Nederland die werkzaam zijn op het gebied van Energie. Via deelname aan Annex-51 van de International Energy Agency (werkpakketleider subtask demonstratie), het Interreg-project ORGANEXT, en mogelijke Interreg-projecten op het gebied van Waterstoftechnologie en IEE-projecten voor integraal duurzaam ontwerpen is er een goede voedingsbodem geschapen voor een optimaal internationaal netwerk.

De Hogeschool heeft verder via een convenant samenwerking met de andere onderwijsinstellingen in de regio georganiseerd. Dit is ontstaan via een strategische samenwerking met de Gemeente Heerlen, de Provincie en het LIOF.

Lectoren