Professionele waarden in kritische dialoog

lectoraat bewerken Hogeschool: Fontys Hogescholen

In de educatieve sector vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is er de druk tot meer evidence-based werken en verantwoording van de effectiviteit van het professionele handelen, is er sprake van een daling van de status van het beroep van leerkracht en behoefte aan meer flexibele en breed opgeleide professionals. Ook is er een pleidooi om waarden en inspiratie terug te brengen in het professionele handelen.
Dit lectoraat sluit aan bij de nationale en internationale tendens om professionaliteit van de educatieve (en aanverwante) beroepen te versterken vanuit de maatschappelijke functie en sociale waarden van deze beroepen (zie bijvoorbeeld Brink, Jansen & Pessers, 2005; Jacobs e.a., 2008; Russell & Loughran, 2007; Gewirtz e.a., 2009). Het richt zich primair op de versterking van het professionele handelen vanuit een gerichtheid op waarden, relationele leerprocessen en interactieve kennisontwikkeling in het brede domein van educatie met specifieke aandacht voor vragen rondom participatie, empowerment, diversiteit en inclusie.

Het thema van het lectoraat kenmerkt zich door de:
• Betrokkenheid op sociale waarden (in het krachtenveld met markt en bureaucratische waarden en normen)
• Nadruk op dialogische leerprocessen (in plaats van de professional als individu of competenties)
• Interactie tussen theoretische, praktische en belichaamde/narratieve kennis

De doelstelling van het lectoraat is drieledig:
• Diepgaand inzicht verwerven in en de verdere ontwikkeling bevorderen van principes, methoden en praktijken die bijdragen aan een kritische dialoog over professionele waarden en identiteiten in het curriculum van de Ma SEN van Fontys OSO
• Het bevorderen van de normatief-reflexieve (onderzoeks)competentie van educatieve professionals (professional empowerment)
• Kennisuitwisseling over waarden en professionalisering en passende onderzoeksmethoden in nationaal en internationaal verband, inclusief de disseminatie van producten. Hiertoe zal een Platform Professionele Waarden (PPW) gevormd worden waarop zal worden samengewerkt met de andere lectoraten van Fontys OSO, lectoren en andere geinteresseerden van Fontys en externe partners, zoals de Universiteit voor Humanistiek.

Netwerk:
Samenwerking met scholen in het speciaal en regulier onderwijs, zowel PO als VO; zorg- en welzijnsorganisaties, onderzoeksinstituten en koepelorganisaties; bedrijfsleven en overheid; universiteiten, zoals de TUE en ESoE en de Universiteit voor Humanistiek.

Lectoren