Risicobeheersing

lectoraat bewerken Hogeschool: Saxion

Het lectoraat is gestart in 2004 en opereert binnen het domein van veiligheid en meer in het bijzonder de beheersing van fysieke veiligheidsrisico’s. De directe aanleiding voor de start van dit lectoraat aan de Saxion Hogeschool in Enschede werd gevormd door de vuurwerkramp. De speurtocht naar oorzaken en maatregelen om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan te kunnen beperken of beheersen, heeft geleid tot een versnelling van (lokale) beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving op het terrein van externe veiligheid en fysieke en organisatorische maatregelen.

Het lectoraat heeft vooral tot doel integrale methodieken, instrumenten en strategie├źn te ontwikkelen. Vooral het integrale (interdisciplinaire)karakter van het uit te voeren onderzoek is een belangrijke doelstelling. Het beheersen van veiligheidsrisico’s in de gebouwde omgeving, zowel vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, de overheid als vanuit de burger vormt het centrale onderzoeksonderwerp van dit lectoraat. Dit onderwerp heeft een hoge prioriteit bij het Rijk, provincies en lokale overheden. Er is een duidelijke behoefte geconstateerd bij regionale en lokale overheden om tot een beter begrip van (externe) veiligheidsrisico’s in de bebouwde omgeving te komen en beslisinstrumenten voor de afweging van deze risico’s te ontwikkelen en hiermee ervaring op te doen.

Tegen deze achtergrond worden door lectoraat en kenniskring een viertal thema’s nader onderzocht: veiligheid en ruimtelijke planontwikkeling, transparante besluitvorming en communicatie, bouwkundig ontwerp en regelgeving, uitvoering van veiligheidsanalyses ten behoeve van preparatie en repressie. Onder leiding van het lectoraat is in opdracht van het IPO het scholingsprogramma www.scholingexterneveiligheid.nl ontwikkeld. Dit is gericht op kennisoverdracht op het gebied van externe veiligheid aan medewerkers van provincies, lokale en regionale overheden en brandweer en hulpverleningsregio’s en milieudiensten. Dit programma wordt landelijk op diverse plaatsen uitgevoerd.

Door de leden van de kenniskring en studenten van de Saxion Hogeschool wordt onderzoek uitgevoerd gericht op een veilige inrichting van de leefomgeving. Hierbij gaat het om ruimtelijke inrichtingsvraagstukken rond externe veiligheid van diverse provincies en gemeenten onderzocht. Daarnaast zijn de externe veiligheidsaspecten van diverse ruimtelijke ontwikkelingen rond risicovolle bedrijven en transport routes voor gevaarlijke stoffen onderzocht. Dit is gebeurd in de gemeente Hardenberg, Barneveld, Nijkerk en Putten voor ruimtelijke plannen rond spoorlijnen en binnen de A1-zone van de gemeente Hengelo. De verantwoording van het groepsrisico staat centraal in deze onderzoeken.
In opdracht van de Stichting Criminaliteits Beheersing Twente wordt een monitor veiligheid op bedrijfsterreinen ontwikkeld.

Netwerk
Belangrijke opdrachtgevers voor dit lectoraat zijn lokale, regionale en provinciale overheden, hulpverleningsorganisaties en milieudiensten. Voorts werken het lectoraat en de kenniskring nauw samen met toonaangevende adviseurs en kenniscentra binnen het domein: AVIV, DHV, RIVM, Royal Haskoning, SPHOV, TNO. In het kader van de regionale samenwerking tussen Saxion Hogescholen en haar maatschappelijke partners worden nauwe contacten onderhouden met het Twentse Innovatie Platform, het regionale platform criminaliteitspreventie, hulpverleningsregio Twente, Universiteit Twente en Kamer van Koophandel. Voorts participeert het lectoraat in het SKV netwerk van veiligheidsopleidingen waaronder diverse Hogescholen, NIBRA en de Nederlandse PolitieAcademie.
Lectoren Menso Molag

Lectoren