Toerisme en Cultuur

lectoraat bewerken Hogeschool: Zuyd Hogeschool

missie

Het lectoraat Toerisme en Cultuur wil een innovatief kenniscentrum zijn op het raakvlak van toerisme en cultuur ten behoeve van:

· het maatschappelijke werkveld, bestaande uit het regionale

toeristische midden- en kleinbedrijf, lokale en provinciale

overheden, en culturele instellingen

· docenten en studenten van de Hogeschool Zuyd.

Richtinggevende principes bij het uitvoeren van de missie zijn:

· het streven naar duurzame (cultuur)toeristische ontwikkeling

door het bouwen van bruggen tussen cultuur en economie

· vraaggestuurde werking met de kennisbehoefte van het

maatschappelijke werkveld als uitgangspunt

· resultaatgerichtheid en klanttevredenheid

· objectiviteit en onafhankelijkheid: het lectoraat Toerisme en

Cultuur wil boven de partijen staan om een actieve rol te

kunnen spelen als intermediair tussen belangengroepen.

doelstellingen

Het lectoraat Toerisme en Cultuur stelt zichzelf als primair doel om de wetenschappelijke kennis van het onderzoeksdomein te ontwikkelen en deze expertise te verbreiden door middel van praktisch onderzoek in opdracht van bedrijven, overheden en instellingen.
Als tweede doel geldt het ontwerpen van onderwijsprogramma’s ten behoeve van bachelor- en masteropleidingen van de Hogeschool Zuyd.

Tot slot richt het lectoraat zich op de professionalisering van docenten van Hogeschool Zuyd door deze te betrekken bij de uitvoering van de onderzoeks- en onderwijsprojecten.

programmalijnen

Het programma van het Lectoraat Toerisme en Cultuur bestaat uit twee hoofdlijnen:
# – duurzaam cultuurtoerisme

– cultureel ondernemerschap en creatieve industrie.

De eerste programmalijn beoogt de uit praktijkgericht onderzoek voortkomende kennis in te brengen als bijdrage aan de ontwikkeling van hoogwaardig cultuurtoerisme in Limburg en de Euregio. Als leidraad dient daarbij het streven naar duurzaamheid door het zoeken naar een balans tussen het aan­trekken van toeris­me als bron van werk en inkomen enerzijds en het beschermen van cultuur, natuur, leefklimaat en woonomgeving van de regionale bevolking anderzijds.

De tweede programmalijn is gericht op het vervullen van de rol van kennismakelaar tussen de cultuursector en het bedrijfsleven. Een belangrijk aandachtsgebied hierbij is de stimulering van cultureel ondernemerschap in de regionale creatieve industrie door middel van kennisoverdracht op maat.

kennisagenda

Lector en leden van de kenniskring Toerisme en Cultuur voeren opdrachten uit op het terrein van:

· beleidsonderbouwing

o marktonderzoeken

o bezoekersonderzoeken

o imago-onderzoeken

o aanbodsanalyses

o benchmarks

o omgevingsanalyses

o haalbaarheidsonderzoeken

· beleidsontwikkeling

o visie- en strategieontwerp

o ondernemingsplanning

o marketingplanning

o salesplanning

o communicatieplanning

o productinnovatie

o professionaliseringscursussen

· beleidsevaluatie

o bedrijvenscans

o evenmentenmonitoring

o hospitality audits

o destination experience audits

o economische effectenmeting

Lectoren