Visitor Studies

lectoraat bewerken Hogeschool: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Bezoekersstromen veroorzaken allerlei effecten.
Kwantitatief kan de situatie zich voordoen dat een bestemming (te) veel, genoeg, of (te) weinig bezoekers heeft. Kwalitatief kan sprake zijn van gewenste dan wel ongewenste effecten als gevolg van bezoekersstromen. De verschillende situaties vragen om verschillend management, afhankelijk van de effecten die ze teweeg brengen.
Visitor management wordt binnen het lectoraat omschreven als het streven naar een evenwicht tussen de bestemming, de bezoeker en de gebruiker. Vanuit verwondering komt het lectoraat Visitor Studies tot een situatie-afhankelijke benaderingswijze van een probleem hetgeen leidt tot nieuwe inzichten. Maatschappelijke betrokkenheid speelt hierin een belangrijke rol. De mogelijkheden worden verkend om visitor management als strategie in te zetten om gewenste effecten van bezoekersstromen te genereren. Bij gewenste effecten kan worden gedacht aan sociaal-culturele effecten zoals het zich prettig voelen in een historische omgeving. Maar ook directe economische bestedingen, zoals opbrengsten uit festivals, evenementen en merchandising en indirecte economische effecten, bijvoorbeeld uit combinatiebezoeken.
Dit betekent dat het lectoraat Visitor Studies theorie en praktijk van verschillende disciplines koppelt waarbij de gedragswetenschappen zoals sociologie en psychologie steeds belangrijker worden.
Het lectoraat Visitor Studies analyseert de rol die de variabelen binding, beleving en verleiding van bezoekers spelen. Bij binding wordt gedacht aan onderzoeksvragen als wie zijn (gewenste) bezoekers van de betreffende bestemming, wat zijn hun voorkeuren, in welke mate voelen bezoekers zich thuis op de bestemming en hoe dragen bestemmingen bij aan sociale cohesie in de leefomgeving? Bij beleving spelen onderzoeksvragen een rol zoals de factoren die bijdragen aan de positieve beleving van bestemmingen en waar het omslagpunt van een positieve naar een negatieve beleving zich bevindt. Verleiden tot slot is de resultante van binding en beleving. Als de binding en beleving van bezoekers van bestemmingen zijn geanalyseerd, wordt duidelijk op welke manier de bezoeker te verleiden is tot het nemen van (andere) beslissingen. Verleiden is vervolgens vanzelfsprekend weer van invloed op de mate van binding met en beleving van bezoekers van bestemmingen.

Drie onderzoekslijnen staan centraal:
– Bezoekers en erfgoed;
– Bezoekers en de kust;

Netwerk
Het lectoraat en de daarbij aangesloten kenniskring Visitor Studies is een multidisciplinair team van academici dat zich de professionalisering van het vakgebied visitor management tot doel stelt. Naast interne leden (docenten) kent de kenniskring externe leden afkomstig uit het werkveld.

Lectoren