Vraaggerichte Methodiekontwikkeling

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool van Amsterdam

Vraaggerichtheid, ruwweg de mate waarin men rekening houdt met het perspectief en de wensen van cliënt, patiënt of interactiepartner, blijkt vaak een indrukwekkend middel om de autonomie van individuen te stimuleren. Apathisch en hulpeloos gedrag kan vaak doorbroken worden door allerlei vormen van responsiviteit in te brengen. Hoe dit kan en welke resultaten dit kan hebben op de ontwikkeling van veerkracht, frustratietolerantie en structurerend gedrag van individuen, vormt de kern van de leeropdracht van dit lectoraat. Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van vraaggerichte methodieken in uiteenlopende sectoren van maatschappij en samenleving, zoals de jeugdzorg en jeugdhulpverlening, het publieke bereik, jongerenwerk, patiënten- en cliëntenorganisaties. Activiteiten en resultaten van het lectoraat worden vormgegeven binnen ‘werkplaatsen’ die door de leden van de kenniskring bemand worden. Hierna volgen enkele voorbeelden van dergelijke werkplaatsen. De problematiek van maatschappelijke uitsluiting treft zeer uiteenlopende groepen van mensen. Binnen de patiënten- en cliëntenorganisaties wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden om deze uitsluitingsmechanismen in kaart te brengen, bespreekbaar te maken en verbeterd te krijgen. In de werkplaats Maatschappelijke uitsluiting wordt met vertegenwoordigers vanuit de patiënten- en cliëntenbeweging gezocht naar methodieken om deze mechanismen in beeld te krijgen en aan te pakken. De werkplaats Normatieve Professionalisering is een samenwerkingsverband van docenten die onderzoek doen naar de hulpverlening als morele praktijk. Het gaat hierbij over de manier waarop de hulpverlener de hulpvraag van cliënten plaatst in de context van hun levensverhaal, inclusief hun waarden en normen en hun morele en existentiële vragen. Beroepsuitoefening met behulp van internet is een heel nieuw terrein in de sociale sector. Er zijn allerlei initiatieven om het gebruik van internet als nieuw communicatiemiddel in de sociale sector te stimuleren. De werkplaats Sociale internettoepassinge wil hieraan een bijdrage leveren met ‘vraaggerichte methodiekontwikkeling’ als invalshoek. Vanuit de werkplaats worden bijvoorbeeld vierdejaars studenten begeleid bij praktijkgerichte onderzoeksopdrachten op het terrein van sociale internettoepassingen. Daarnaast kunnen studenten in een keuzevak ‘Web in de wijk’ kennis maken met bestaande eerste aanzetten van methodieken. Doelstelling van de werkplaats Jeugzorg is het verhelderen, uitwerken en implementeren van het zogenoemde ‘Helpen bij opvoeden’ in de jeugdhulpverlening binnen SAC-Amstelstad. Hulp en ondersteuning vinden zo veel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving.

Netwerk

Vanuit de diverse werkplaatsen en het lectoraat zelf bestaan er een aantal samenwerkingsverbanden met andere lectoraten en professoraten binnen hogescholen en universiteiten. Deze richten zich vooral op de methodologie en methodiekontwikkeling van beroepsgericht praktijkonderzoek, en de kennisontwikkeling binnen bepaalde praktijkvelden binnen het veld van zorg en welzijn. Daarnaast heeft het lectoraat een inhoudelijke relatie met diverse bedrijven en instellingen: instellingen in de geestelijke en publieke gezondheidszorg (Ministerie van VWS en Defensie, diverse regionale GGZ-instellilngen, Wilhelmina Kinderziekenhuis), samenwerking op het terrein van ICT met Stichting Brekend Vaatwerk, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam en samenwerking met OSA, Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam. Regelmatige contacten met relevante beroepsgroeppen en brancheorganisaties in de sector zijn er met NVMM (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk), GGZ-Nederland en Landelijke Thuiszorg.

Lectoren