Vraaggestuurde Zorg

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Utrecht

Vraagsturing en met name vraaggestuurde zorg zijn begrippen die sterk in de belangstelling staan. Aan het eind van het verslagjaar hebben burgers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidmakers allen op één of andere wijze te maken met vraagsturing. Met vraagsturing worden meer verantwoordelijkheden van de overheid verschoven naar de burger zelf.

Op specifieke publieke domeinen zoals onderwijs, wonen, kinderopvang en gezondheidszorg worden door de overheid verscheidende activiteiten ondernomen. Voor de gezondheidszorg gaat het onder meer om de invoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de introductie van de Basisverzekering. Het lectoraat Vraaggestuurde Zorg is opgezet vanwege het feit dat vraaggestuurde zorg een centrale plaats inneemt in de vernieuwing van de gezondheidszorg.

Het lectoraat richt zich voornamelijk op het zorginhoudelijke aspect van de overgang van aanbodsturing naar vraagsturing. Economische, juridische en organisatorische aspecten zullen minder aan bod komen. Binnen het werk van het lectoraat zal het accent liggen op het streven om meer keuzemogelijkheden te bieden. De eerste programmalijn omvat het verbeteren van de afstemming en de samenhang van de zorgverlening, met specifieke aandacht voor taakherschikking of taakdelegatie, voor zorgketens en voor het gebruik van technologische ondersteuning in de zorg, en dan vooral de gerontechnologie. De tweede programmalijn omvat de dialooggestuurde zorg vanuit vraaggericht werken en vraagverheldering.

Netwerk
In de regionale en nationale kennisinfrastructuur zijn de contacten en samenwerkingsrelaties voortgezet met het NIZW, de Academie Gezondheidszorg Utrecht, de Saxion Hogeschool, de Hogeschool van Rotterdam, de Hogeschool Zuyd, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Hanzehogeschool Groningen, de branchevereniging voor installateurs UNETO-VNI, OTIB en de Technische Universiteit Eindhoven. Met UNETO-VNI en OTIB is gewerkt aan de opzet van een Zorg Competence Center waar onder meer snijvlakonderwijs over technologie en zorg gegeven kan worden. Er bestaan regionale en nationale contacten met zorginstellingen op het terrein van de langdurige zorg, met koepelorganisaties van verpleging en verzorging en de Nederlandse vereniging van mondhygiënisten (LEVV, Sting en NVM), en met landelijke brancheorganisaties in de zorg (Arcares en LVW). De internationale contacten liggen voornamelijk op het terrein van de gerontechnologie.

Lectoren