Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld

lectoraat bewerken Hogeschool: Avans Hogeschool

Huiselijk geweld is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat en waarbij veel partijen zijn betrokken. Vrouwenopvang is één van de kernpartners in de aanpak van huiselijk geweld. Tezamen met een veelvoud van instellingen vormen ze samen de zogenaamde ketenaanpak: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorgaanbieders, Mee, politie, Raad voor de Kinderbescherming en openbaar ministerie. Samenwerking(safspraken) en afstemming in deze keten zijn een blijvend punt van aandacht.

Initiatiefnemer van dit in 2007 gestarte lectoraat is Stichting Valkenhorst, centrum voor opvang en begeleiding van mishandelde vrouwen, kinderen en hun netwerk. Samenwerking met Avans heeft tot doel om kennis en know-how over huiselijk geweld beter te verankeren in de curricula van de sociale opleidingen en de beroepsprofielen van aankomende professionals.

Practice based onderzoek in het lectoraat richt zich op de aansluiting van inhoudelijke begeleiding bij specifieke cliëntenprofielen, op methodiek ontwikkeling en follow-up, en kennisoverdracht tussen praktijk en opleiding van hulpverleners. Daarbij worden de perspectieven van professionals en die van de doelgroep(en) betrokken. Ook is er aandacht voor de wijze waarop een systeem- en netwerkbenadering in de praktijk vorm kan krijgen, gelet ook op diversiteit binnen de doelgroep.

De verschillende onderzoeken worden steeds uitgevoerd vanuit de volgende uitgangspunten en werkprincipes:

1. de meervoudigheid van de problemen. Huiselijk geweld is
meestal één van de vele problemen. Daarnaast is er
regelmatig sprake van problemen met inkomen en
huisvesting, psychiatrische problematiek, verslaving,
relationele problemen, een verstandelijke beperking, post
traumatische stress klachten, opvoedingsproblemen.
2. de meervoudige problemen vragen om een geïntegreerde
aanpak, die fragmentering van hulp tegengaat en bureaucratie
aan banden legt en het netwerk van betrokkenen en de
professionele instellingen daarbij betrekt.
3. een goede professional in de praktijk is in staat om met
ruggesteun van de instelling(en) en het (strategische)
gevoerde beleid deze geïntegreerde aanpak te kunnen bieden
en practice based evidence te ontwikkelen.
4. hulp dient altijd op maat geboden te worden, met oog voor
diversiteit. Daarnaast is het van belang om door een
systeemgerichte lens naar alle leden van het gezin en/of de
familie en de problematiek te kijken en deze door te voeren in
een passende begeleidingsvorm.

Opinie: Huiselijk geweld is dagelijks in het nieuws. Dit leidt tot
beleidsdrukte en professionele drukte. De aanpak van huiselijk geweld wordt
anno 2009 te vaak opgevat als een organisatorische kwestie in plaats van ene
vakinhoudelijk probleem dat een brede basisdeskundigheid en specialistische
hulp vraagt. Dit heeft er toe geleid dat er een vermenigvuldiging van
coördinatie, afstemming en regie heeft plaats gevonden, terwijl de hulp
wordt doorgeknipt en opgedeeld en de cliënt uit beeld verdwijnt. Pas op met
het bouwen van professionele torens, maar focus vooral op de noden en
behoeften van cliënten en inhoudelijke doelstellingen, zo luidt een van mijn
aanbevelingen bij een artikel dat in het voorjaar van 2010 verschijnt in het
Tijdschrift Jeugbeleid.

Netwerk
Het lectoraat gaat naar verwachting deel uitmaken van X-part, een samenwerking met de Avans-lectoraten van gerontologie en vermaatschappelijking van de zorg. Daarnaast wordt er samengewerkt met de onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit die verbonden is aan de leerstoel van prof. dr. J. Wolf én met partners als Intervict van de universiteit Tilburg, onderzoeksinstituten zoals Verwey-Jonker Instituut en de Federatie Opvang. Samenwerking met relevante ketenpartners in de regio behoort tevens tot de mogelijkheden. Tot slot maakt het lectoraat gebruik van internationale samenwerkings­contacten en bereidt zij een internationale werkconferentie voor.

Lectoren