Water Services Management

lectoraat bewerken Hogeschool: NHL Hogeschool

Na 2000 is er een omslag opgetreden in het waterbeheer in Nederland. Van een puur technocratische benadering is er nu veel meer aandacht voor een integrale benadering waarin vele disciplines een rol spelen. Het lectoraat richt zich op integraal waterbeheer. Processen die moeten leiden tot goed waterbeheer lopen vaak moeizaam omdat veel factoren een rol spelen. Er moet rekening worden gehouden met ruimtelijke ordening, milieu, wensen van verschillende, soms internationale, overheden, technische aspecten en een groot aantal belanghebbenden. Bij watermanagement worden alle aspecten met elkaar verweven met nadruk op de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Civiele ingenieurs, biologen, bestuurskundigen, communicatiedeskundigen en onder meer ICT-deskundigen werken aldus steeds meer in teamverband, waarbij ook veel aandacht wordt gegeven aan interactie met de samenleving.

Doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis en innovatieve oplossingen op het gebied van watermanagement, het uitdragen van kennis naar en het adviseren van maatschappelijke structuren op regionaal, nationaal en internationaal niveau, en het ontwikkelen van onderwijs voor betrokken afdelingen van de NHL en voor de externe markt. Gewerkt wordt onder meer aan de ontwikkeling van een innovatieve ballastwater behandelingsinstallatie voor zeegaande schepen, samen met Friese MKB-bedrijven.

Met ingang van het studiejaar 2004/2005 is een module Inleiding Watermanagement aangeboden aan alle eerstejaars studenten binnen de bestaande studierichtingen bestuurskunde en civiele Techniek. In 2005 is voorts een begin gemaakt met het opzetten van twee minors watermanagement die aan studenten bestuurskunde dan wel aan studenten civiele techniek zullen worden aangeboden vanaf het schooljaar 2006/2007. Er zal geen apart bachelor- of masterprogramma worden ontwikkeld. De bestaande diploma’s bestuurskunde en civiele techniek zullen een afstudeerrichting watermanagement kennen. Tijdens het congres ‘Watermanagement in het Hoger Beroepsonderwijs’ op 22 maart 2005 is de formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de hogescholen Zeeland, InHolland en Van Hall Larenstein om gezamenlijk onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden. De samenwerking is geconcretiseerd op verschillende terreinen. Met financiĆ«le steun van de Stichting International Centre of Water Studies vinden uitwisselingsprogramma’s plaats met universiteiten in Mozambique en Rusland. Met het ‘Wetterskip Fryslan’ zijn besprekingen gestart om in 2006 gezamenlijk een opleidingsprogramma te ontwikkelen, gericht op gemeentes in verband met implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van watermanagement.

Netwerk
Het lectoraat werkt samen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, het midden- en kleinbedrijf in Friesland, de provincie Friesland, gemeenten in Friesland, internationale financiĆ«le instellingen, GEF, United Nations Development Programme (UNDP), EuropeAid, de Wereldbank, adviesbureaus in Nederland, adviesbureaus in EU-lidstaten, milieuinstellingen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de European Environment Agency (EEA), milieuorganisaties, waterinstellingen in Midden- en Oost-Europa en hbo- en universitaire onderwijsinstellingen in Nederland. Ook is er een overeenkomst met de hogescholen Zeeland, InHolland en Van Hall Larenstein om gezamenlijk onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden.

Lectoren