Werken in een Justitieel Kader

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Utrecht

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader is gericht op de professionalisering van het werken in een justitieel kader in brede zin, zowel voor volwassenen als jeugdigen en zowel civiel- als strafrechterlijke
kaders. Voorbeelden zijn het werk van gezinsvoogden, jeugdbescherming, reclassering, TBS-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. Het lecto raat start in januari 2008.

De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de professionaliteit en de effectiviteit van het werk in deze sector. Deze professionals werken in een (veelal justitieel) gedwongen kader.
Zij houden toezicht op daders of risicogezinnen en combineren daarbij voortdurend twee doelen: het doel van risicobeheersing voor de samenleving of potentiële slachtoffers en het doel van gedragsbeïnvloeding en rehabilitatie.

Het lectoraat wil in dienst staan van de versterking van deze professionaliteit. Het lectoraat maakt voortdurend pendelbewegingen tussen wetenschappelijke bewijsvoering omtrent effectiviteit en gedetailleerde reconstructies van succesvolle praktijken. Daarnaast ontwikkelt de faculteit
Maatschappij en Recht, in nauwe samenwerking met dit lectoraat, gericht onderwijs voor professionals die al in deze sector werken en voor studenten die dit willen gaan doen.

Netwerk
Het lectoraat heeft hechte samenwerking met het betrokken werkveld in brede zin. Reclassering Nederland, het Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering / GGZ Nederland zijn cofinancier van dit lectoraat. Op het gebied van kennisontwikkeling werkt het lectoraat samen met Avans Hogeschool, Hogeschool Leiden en enkele universiteiten, zoals de Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam.
Er bestaan nauwe relaties met de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Justitie. Internationaal werkt het lectoraat samen met de beroepsvereniging CEP, The European Probation Organisation. Daarnaast met de Montfort University in Leicester, de University
of Wales in Swansea en de Plymouth University in Plymouth. Gezamenlijk wordt een Europees netwerk voor deze sector ontwikkeld.

Lectoren