Zorg en Spiritualiteit

lectoraat bewerken Hogeschool: Gereformeerde Hogeschool

Het lectoraat Zorg en Spiritualiteit doet onderzoek naar de betekenis van geloof en levensbeschouwing in de zorgrelatie tussen patiënten en zorgverleners en in de relatie tussen zorgverleners onderling.

Een kernwaarde van goede zorg is dat deze is afgestemd op de individuele behoefte en de persoonlijke eigenheid van de patiënt. Aansluiting bij de persoonlijke drijfveren en het persoonlijke levensverhaal van de patiënt staat hierbij centraal. Dit vormt hét kenmerk van zorg waarin aandacht is voor spiritualiteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een religieuze danwel niet religieuze gedrevenheid. Het uitgangspunt is dat ieder mens bewust of onbewust spiritueel is en dat dit onder andere invloed heeft op de wijze waarop patiënten omgaan met hun ziekte. Ook zorgverleners hebben persoonlijke drijfveren en ervaringen die hun beroepsmatig handelen beïnvloeden.

De vraag die het lectoraat zich stelt is hoe zorgverleners in de gezondheidszorg van vandaag kunnen aansluiten bij de persoonlijke behoeften en drijfveren van patiënten en bij hun eigen drijfveren zodat de patiënt en zijzelf als persoon tot hun bestemming kunnen komen. Hierbij wil het lectoraat zoeken naar wegen hoe patiënten en zorgverleners zich gekend blijven voelen binnen een context die zich onder andere kenmerkt door voortgaande standaardisering en protocollering, juridisering, fragmentering, vertechnisering en marktwerking.

Het lectoraat is werkzaam binnen het domein van de multidisciplinaire gezondheidszorg en richt zich op de invloed van spiritualiteit op zorgprocessen in zorginstellingen in de algemene gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke gezondheidszorg.

Met het lectoraat Zorg en Spiritualiteit levert de Gereformeerde Hogeschool vanuit haar missie een bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en het gezondheidszorgonderwijs. Hierbij staan het werken vanuit een integrale mensbenadering en zingevingaspecten centraal. Vanuit deze missie wil het lectoraat zich richten op de invloed van spiritualiteit in de zorg in de brede zin van het woord. Dit betekent dat zij gericht is op christelijke en niet-christelijke vormen van spiritualiteit.

Lectoren